Onze klanten waarderen ons met een 8,5

Plan 50% effectiever

Meer dan 9600 geplande diensten per dag

Onze klanten waarderen ons met een 8,5

Plan 50% effectiever

Meer dan 9600 geplande diensten per dag

Privacy Statement

Hier kun je alles vinden wat je wil weten over privacy in combinatie met de Fleks applicatie

Privacy verklaring
Dit privacybeleid beschrijft hoe Fleks Works B.V. ("wij", "ons" of "onze") informatie verzamelt,gebruikt en deelt wanneer u onze Fleks.works mobiele applicatie ("App") gebruikt.
Lees dit privacybeleid zorgvuldig voordat u de App gebruikt. Door de App te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacybeleid.
De bepalingen in deze privacy policy zijn van toepassing op alle gebruikers van de App.
Als je een account hebt gemaakt en/of de App hebt gedownload wordt jij geacht “gebruiker” van deApp te zijn.

Artikel 1 Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
1. a) Fleks de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fleks Works B.V.,statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Amsterdam aan het adres Dynamostraat 44 te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer vanKoophandel onder nummer 70791651 , en de aan haar gelieerde vennootschappen;
2. b) verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, eendienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de werkgever persoonsgegevensverwerkt;
3. c) derde: ieder ander dan: jij, een verwerker, of enig persoon die onder rechtstreeksgezag van de verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd is om persoonsgegevens teverwerken;
4. d) jij en jou: degene van wie persoonsgegevens door de werkgever worden verwerkt.
5. e) persoonsgegeven: elk gegeven dat op jou betrekking heeft en ook naar jou teherleiden is;
6. f) toestemming: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee jijaanvaardt dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt;
7. g) werkgever: de organisatie waar jij uiteindelijk voor werkt.
8. h) verstrekken van persoonsgegevens: het bekendmaken of ter beschikking stellen vanpersoonsgegevens;
9. i) verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen metbetrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen,ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekkendoor middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm vanterbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede hetafschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Artikel 2 Reikwijdte reglement
2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door zowelFleks als de werkgever via de App. Verwerkingen die niet via de App plaatsvinden, zoals hetverstrekken van jouw persoonsgegevens aan de opdrachtgever(s) waar jij ter beschikkingwordt gesteld om arbeid te verrichten, salarisuitbetalingen en andere gegevens in hetpersoneelsdossier dan in dit privacy policy genoemd, vallen buiten dit reglement.

Artikel 3 Doeleinden/grondslagen verwerking van persoonsgegevens
3.1 De persoonsgegevens worden door ons enkel verwerkt voor de volgende doeleinden:
● Het bemiddelen tussen jou en onze opdrachtgevers;
● Aangaan van een arbeidsverhouding en de daarvoor relevanteadministratievoering;
● Het onderhouden van de arbeidsverhouding en het voeren van een personeels-en salarisadministratie;
● De uitvoering van de arbeidsovereenkomst tussen jou en de werkgever;
● Het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst tussen jou en de werkgever
● Het informeren van jou over onze dienstverlening;
● De beoordeling van jouw geschiktheid en beschikbaarheid voorarbeidsbemiddeling;

3.2 De persoonsgegevens worden slechts verwerkt, indien aan een van de volgendevoorwaarden (grondslagen) is voldaan:
● Het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jebetrokken bent;
● Je hebt toestemming gegeven (met deze grondslag gaan we zeer terughoudendom en deze komt dan ook zelden voor);
● Het is noodzakelijk om de vitale belangen van jou of van een andere natuurlijkepersoon te beschermen (deze grondslag komt zelden voor);
● Het is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen vande werkgeverof een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten ende fundamentele vrijheden van jou zwaarder wegen dan de belangen van dewerkgever en/of de derde.

Artikel 4 Aanmelding
4.1 Op het moment dat jij aan ons inschrijft via de App kunnen er om verschillende redenen devolgende gegevens worden opgevraagdL
● NAW-gegevens
● Telefoonnummer
● E-mailadres
● Geboortedatum
● Over welke opleiding(en)/werkervaring(en)/certificaten je beschikt (indien en voorzover van belang)
● Of je in het bezit bent van een rijbewijs (indien en voor zover van belang voor defunctie)

Artikel 5 Bewaartermijnen
5.1 Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de verwerkelijkingvan de doeleinden als genoemd in artikel 3 van dit reglement. Na de (wettelijke) bewaarperiodeworden jouw persoonsgegevens vernietigd.
5. Indien een bepaald persoonsgegeven onder meerdere wettelijke regelingen valt, voor watbetreft een verplichte bewaartermijn, dan wordt de bewaartermijn aangehouden die als laatsteafloopt.

Artikel 6 Bescherming persoonsgegevens
6.1 Wij treffen verschillende beveiligingsmaatregelen (zowel organisatorisch als technisch) omervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens – die wij verwerken – worden beschermd. Indienen voor zover gegevens worden verstrekt aan verwerkers die namens ons diensten verlenenen/of opdrachten uitvoeren, zijn wij met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevenseveneens goed beveiligen.

Artikel 7 Derden
7.1 Wij delen jouw persoonsgegevens niet met derden, behalve (1) na de door jou verkregentoestemming daartoe, en/of (2) zoals beschreven in deze privacy policy, bijvoorbeeld wanneerdit noodzakelijk is voor het bemiddelen naar werk voor jou, en/of (3) met de door onsingeschakelde verwerkers ten behoeve van de ontwikkeling en het beheer van de App en hethosten van de gegevens, en/of (4) aan daartoe bevoegde instanties.
7.2 Wij schakelen derde partijen (verwerkers) in bij het verlenen van onze diensten. Onderandere is de App in eigendom van een leverancier, wij hebben hier alleen een gebruiksrecht op.Omdat de App en de bijbehorende database door onze leverancier worden ontwikkeld, beheerden gehost, worden ook jouw persoonsgegevens door deze leverancier verwerkt en opgeslagen.Wij hebben met deze verwerker goede afspraken gemaakt en de verwerker gebruikt jouwpersoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan die waarvoor jij deze aan ons hebtverstrekt. Deze verwerker (en ook al onze andere verwerkers) zijn uitsluitend geautoriseerd omjouw persoonsgegevens te gebruiken in verband met de diensten die zij aan ons verrichten.

Artikel 8 App
8.1 Wij en onze leverancier van de App kunnen bepaalde informatie automatisch verzamelen enopslaan wanneer je de App bezoekt. Onze App verzamelt automatisch bepaalde technischeinformatie over de gebruikers, zoals het IP-adres en de internet service provider, datum en tijdvan bezoek, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de App die je hebtbezocht en gebruikt, de informatie die je hebt bekeken, de geografische locatie waar je jebevindt en hetgeen je downloadt of opstuurt. Persoonsgegevens die naar jou te herleiden zijn,worden alleen verwerkt nadat jij daartoe toestemming verleend.
8.2 De informatie die wij en onze leverancier van de App van jou ontvangen, wordt gebruikt omde App te evalueren, te verbeteren en voor statistische doeleinden. De informatie mag aanderden worden doorgegeven en kan worden opgeslagen voor toekomstig gebruik. Wij en onzeleverancier maken gebruik van web statistieken, om te analyseren op welke wijze bezoekersonze App gebruiken. Deze informatie helpt onze leverancier om de App te verbeteren.
8.3 De App kan verwijzingen en/of hyperlinks naar een of meerdere websites of apps vanderden bevatten. Deze privacy policy is niet van toepassing op die websites en apps en wijraden jou aan het privacybeleid van deze derden te raadplegen voordat je de websites of appsbezoekt, zodat je op de hoogte bent van hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Artikel 9 Jouw rechten
9.1 Je hebt op grond van de geldende wet- en regelgeving – en overeenkomstig de daarinopgenomen voorwaarden – het recht om:
● inzage te vragen in jouw persoonsgegevens;
● rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen;
● onvolledige informatie compleet te maken;
● in bepaalde gevallen om jouw persoonsgegevens te laten wissen;
● in bepaalde gevallen om jouw persoonsgegevens te laten “beperken”;
● in bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouwpersoonsgegevens;
● in bepaalde gevallen om jouw persoonsgegevens te verkrijgen en over te dragen;
● om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
● onverwijld geïnformeerd te worden door ons, wanneer er een inbreuk in verbandmet persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, die waarschijnlijk een hoog risicoinhoudt voor jouw rechten en vrijheden, tenzij wij hiertoe niet verplicht is op grondvan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Met een inbreuk in verbandmet persoonsgegevens wordt bedoeld: een inbreuk op de beveiliging die perongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, dewijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang totdoorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om jouw verzoek te weigeren. In datgeval zullen we de weigering toelichten.

9.2 Voor de uitvoering van jouw bovengenoemde rechten, kan je veelal in de App terecht.Daarnaast kan je een e-mail zenden naar support@fleks.works.

Artikel 10 Wijzigingen
10.1 Deze privacy policy kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, indien nieuwe wet- enregelgeving daartoe aanleiding geeft. De meest actuele privacy policy kan je vinden via de Appen kan jou op verzoek worden toegestuurd per e-mail. Wij raden je aan om het privacy policyvia de App regelmatig door te nemen, zodat je ervan op de hoogte bent van hoe wij met jouwpersoonsgegevens omgaan ook na eventuele wijzigingen daarin.

Artikel 11 Contact
11.1 Mocht je vragen of klachten hebben met betrekking tot deze privacy policy, neem dancontact met ons op. Dit kan per e-mail via support@fleks.works.
11.2 Wij zullen jouw vragen of klachten in behandeling nemen en daar uiterlijk binnen één weekop reageren

fleks-image-team

Versterk jij ons team?

Bekijk onze vacatures

Waar wij het voor doen

7.205.578

Opgeloste uren

324.579

Geplande medewerkers

827.147

Geplande diensten

200+

Tevreden klanten

En dit is pas het begin!

Contact

Heb je een vraag, wil je solliciteren of gewoon eens kennismaken? Vul het formulier in en wij nemen ASAP contact met je op.

Hartelijk dank voor je bericht. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Oeps! Er is iets misgegaan bij het verzenden van het formulier. Check alle velden of probeer het later nog eens.